Ο ενεργειακός συμψηφισμός (γνωστός με τον όρο net-metering) πρόκειται για συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

 

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε μέσω σχετικής Υπουργικής απόφασης στο τέλους του έτους 2014 και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της αυτής παροχής.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τον ενεργειακό συμψηφισμό, να απαντήσουμε στις απορίες σας και να εκπονήσουμε μια προμελέτη, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία δέσμευση από μέρους σας.

 

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνονται τα βασικά στοιχεία μιας εγκατάστασης net-metering και απεικονίζεται με απλό τρόπο πως λειτουργεί ο ενεργειακός συμψηφισμός.

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ισχύει:

Ενεργειακός συμψηφισμός = συμψηφισμός της καταναλωθείσας ενέργειας (Κ) στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού με την παραχθείσα ενέργεια (Π) από το φωτοβολταϊκό σταθμό  

 

Συμψηφιζόμενη ενέργεια = Κ-Π

 

Από την εικόνα είναι φανερό ότι Κ = Α+Π-Ε και αντικαθιστώντας στον προηγούμενο τύπο έχουμε: 

Συμψηφιζόμενη ενέργεια = Κ-Π = (Α+Π-Ε)-Π = Α-Ε  

 

Συμψηφιζόμενη ενέργεια = Α-Ε